top of page

Marielyst - konkurrence

Venedig møder Christiania møder kolonihave

 

De landskabelige forudsætninger

Arealet ved Marielyst er et fladt lavtliggende område uden særlige karakteristika eller attraktioner, men med vand i en række parallelle grøfter og med en dejlig sandstrand - temmelig langt væk. Naboerne er traditionelt udstykkede sommerhuse, en campingplads og det åbne flade land.

 

Hovedidé

Bebyggelsesplanens hovedidé er, at udnytte den lave beliggenhed i kote –1 og lægge sommerhusene langs et kanalsystem som perler på en snor. Husene orienterer sig alle mod det store fælles landskabsrum, tre øer omsluttet af kanalerne. Stedet tilføres sin særlige identitet og bliver en attraktion i sig selv.
 

Intentionerne

  • En kanalby, den bilfri ferieby

  • Et sted, hvor sommerhusejeren kan sætte sit eget præg på boligen med udgangspunkt i basishuset

  • Et sted, der vægter miljø og økologi højt

  • Et sted med stor foranderlighed og et sprudlende aktivt liv

 

Målgruppen

Målgruppen er det aktive, miljøbevidste, alternative og innovative menneske.

 

Kanalbyen

At bebyggelsen udformes som en kanalby vil sige, at al daglig transport foregår på eller langs kanalerne i båd eller til fods eller på cykel. Fordelen ved kanalbyen er først og fremmest fraværet af biler. Her er anderledes. Her er ingen veje, ingen bilos og  ingen billarm. Alle børn kan færdes frit. Tempoet bliver et andet, oplevelserne er anderledes end i dagligdagen, og fællesskabet styrkes, eftersom alle sommerhusejere har valgt netop dette sted ud fra en fælles ideologi.

 

Basishus

Alle grunde er ”født” med et basishus. Huset kan bruges som det er, hvis pengene er små, eller man bare ikke har lyst til mere hus, eller det kan være udgangspunkt for en udbygning til et større hus. Basishuset er ? m2 og indeholder  de basale funktioner: et opholds/soverum, et køkken/alrum  og bad/toilet. Øvrige rum er selvbyg. Der er frit slag for udbygningen hvad angår materialer, former og farver; dog fastsættes en maximal  højde på husene samt en max byggeprocent. Al bebyggelse, der tilføjes til basishuset, skal tilpasses til stedet og må ikke være typehus.

 

Miljø og økologi

I kanalbyen vægtes miljø og økologi højt. Husene udnytter alternative energiformer som f. eks. solenergi og jordvarme.

 

Foranderlighed

Kanalbyen er altid i forandring, sprudlende af liv, ideer og farver. Kanalbyen er som en ”byggelegeplads” i ordets mest positive betydning - for den voksne; den  er stedet, som vi kan præge med vores personlighed, stedet, hvor vi kan markere os visuelt ved at lave noget, som kan ses, og som andre kan se, noget vi er glade for; et sted hvor vi kan udfolde os individuelt.

 

Rammerne

Rammerne inden for hvilke, sommerhusejeren kan boltre sig er

1. De landskabelige strukturgivende elementer: kanalen, øerne og beplantningen

2. Kernehuset/ basishuset med byggefelt

 

Inden for rammerne er der frit spil. Hovedlinierne er givet; detaljerne er op til beboerne.

 

Beskrivelse

 

Ankomsten:

Ved ankomsten fra ’’’vej ligger bådehavn og parkeringsplads. Her parkeres bilen og den videre transport frem til sommerhuset foregår med båd. Båden kan være en robåd eller en let el-moterbåd evt. drevet af solceller. Fra parkeringspladsen er der forbindelse til stisystemet der følger kanalerne. Særlig transport, renovation, sygetransport og brandkøretøjer har adgang frem til den enkelte feriebolig fra brandvejen, der omkranser hele feriebyen.

 

Grundene:

Alle sommerhusgrunde ligger direkte ud til kanalen. Grundene er lange og smalle. Husene orienterer sig mod kanalen og til hvert hus knytter sig en bådplads. Basishuset placeres indenfor en byggefelt, der   starter  5 meter fra den fælles gang - og cykelsti langs kanalen . Byggefeltet udgør den private del af grunden, der orienterer sig mod det fælles liv, og alle husene ligger her. Jo længere man bevæger sig ned igennem grunden jo mere privat og ugenert kan haven indrettes, og evt. mindre bygninger, lysthuse, drivhuse, atelier m.m. kan opføres her. Baghaven støder op til brandvejen. Brandvejen er et bredt græsbælte, der i varierende bredde strækker sig mellem sommerhusgrundene og en randbeplantning, der omslutter hele arealet.

 

Øerne:

Det fælles landskabsrum, som alle husene orienterer sig imod er kanalerne og de tre øer. Øerne tildeles hver sin identitet og funktion, og det er her det fælles liv udspiller sig..

Den største ø rummer fælleshus med kunstige klitter, en soppe/badesø, bålplads og legeplads. Til fællesøen er der adgang for barndbiler via en vippebro efter hollandsk model. Midterøen, der er græsklædt, er til sport, til fodbold  og rundbold, til drageflyvning og anden leg. Den mindste ø, som kun kan nås med båd, er Robinson Crusoe øen, tæt beplantet med krat og skov.

 

Husene:

Passivhuset – lavenergihus foreslås fremstillet af præfabrikerede komponenter incl. fundamenter som en bjælke/søjlekonstruktion. Fundaments- , væg og dækelementer er bærende, vindafstivende og funktionsadskillende. Materialerne er aluminium, træ og beton.

 

Beplantningen:

Beplantningen strukturerer og udstykker rammerne for sommerhusejerne frie udfoldelsesmuligheder.

Langs kanalen: piletræer og buske

Robinson Crusoe øen: eg. ellekrat, birk, pilekrat

Græsøen: eg, ask, birk       

Øen med fælleshus m.v.: Eg, vilde frugttræer, tjørn

Hegnet, den fritvoksende hæk i baghaverne : slåen

Randbeplantningen: Mirabel, tjørn, roser, røn, hæg, eg.

 

Kanalerne

Vandet i kanalerne fås fra grundvandet og vandstanden reguleres af grundvandstrykket. Der etableres overløb til en pumpestation, således at der kan opretholdes en konstant vandstand i kanalerne. Tagvand og dræn føres til kanalerne.

bottom of page